Statut a pravidla soutěže „Radox dm“

Česká republika – dm

Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel spotřebitelské soutěže nazvané „Radox dm“ pro Českou republiku (dále jen „soutěž“). Tento statut je jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže ve vztahu ke spotřebitelům.

Tento statut může být pozměněn formou písemných dodatků k tomuto statutu. Jeho změny jsou po vyhlášení soutěž přípustné pouze za písemného souhlasu společnosti UNILEVER ČR, spol. s r. o. a společnosti  DOT Production s.r.o.

1)    Pořadatelem soutěž v České republice je DOT Production s. r. o., Koněvova 35/426, Praha 3, PSČ 130 00, Česká republika, IČ: 27165281, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 2196 (dále jen „pořadatel“).

2)    Objednatelem soutěž v České republice je společnost UNILEVER ČR, spol. s r. o., Rohanské nábřeží 670, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČ: 18627781, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 2196 (dále jen „objednatel“).

Pravidla obecná:

3)    Soutěž o výhry bude probíhat v termínu od 1. 7. 2016 do vyčerpání uvedeného počtu výher, nejdéle však do 25. 8. 2016 (včetně) (dále jen „doba trvání soutěž“).

4)    Soutěž se vztahuje na výrobky uváděné objednatelem na trh pod obchodní značkou Radox, které jsou v prodeji v dm drogerie markt s.r.o. v ČR (dále jen „výrobky“).

5)    Soutěž bude probíhat na území České republiky v dm drogeriích (dále jen „prodejna“).

6)    Účast v soutěži je podmíněna jednorázovým nákupem jakýchkoliv výrobků Radox v minimální hodnotě 99 Kč, a to v prodejnách dm v době trvání soutěže.

7)    Do soutěže je vloženo celkem 200 cen (200x hebká osuška Radox) (dále jen „osuška“).

8)    Uvedený počet cen je společný pro všechny prodejny dm v České republice.

9)    Spotřebitel se může soutěže zúčastnit po celou dobu soutěž opakovaně, a to vždy s každým dalším soutěžním nákupem (dále jen „soutěžní nákup“).

10)    Po uskutečnění soutěžního nákupu soutěžící zašle účtenku a své kontaktní údaje (jméno, příjmení, kontaktní adresa, telefon) pořadateli na adresu DOT Production s.r.o., Nová cesta 2063/38, 140 00 Praha 4 – Krč, a to nejpozději do 10 ti dnů od uskutečnění soutěžního nákupu.

11)    Prvních 200 soutěžících obdrží osušku, přičemž soutěžní nákup musí být uskutečněn v době trvání akce.

12)    Rozhodující skutečností pro získání osušky bude datum a čas nákupu uvedený na zaslané účtence pořadateli.

13)    Ceny budou výhercům rozeslány doporučeně na jimi uvedenou adresu po skončení soutěže hromadně, a to nejpozději do 8. 9. 2016.

14)    Počet cen na jednoho soutěžícího není omezen.

Všeobecná ustanovení:

15)    Účastníkem soutěž se může stát pouze fyzická osoba starší 18-ti let s adresou pro doručení na území České republiky. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci společností UNILEVER ČR, spol. s r.o., DOT Production s.r.o., dm drogerie markt s.r.o. osoby jim blízké a ostatní spolupracující společnosti. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem uvedených společností nebo osoba jim blízká, výhra není platně získána a takové osobě nebude předána. Stejně tak se výhra nepředá v případě, že bude mít Pořadatel či Objednatel oprávněné podezření na spáchání podvodného jednání ze strany výherce či osoby, která danému výherci dopomohla k získání výhry.

16)    Soutěžící účastí v soutěži souhlasí se zařazením všech svých osobních údajů poskytnutých v rámci soutěže v soutěžní zásilce (dále jen „údaje“) do databáze pořadatele soutěže výhradně za účelem vyhodnocení soutěže a předání výher. Údaje soutěžících nebudou zpracovávány ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Po pominutí účelu budou osobní údaje zlikvidovány

17)    Účastí v soutěži projevuje každý účastník svůj souhlas s jejími pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat.

18)    Výhry nelze vymáhat soudní cestou. Pořadatel ani objednatel nenesou žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s využitím výher.
    
19)    V případě, že uvedený počet výher nebude vyčerpán, nerozdané výhry budou využity Objednatelem k libovolným účelům.

20)    Pořadatel ani objednatel neručí za ztrátu, nedoručení či prodlení soutěžních zásilek zasílaných prostřednictvím pošty či jiným způsobem.

21)    V případě, že se výherci nepodaří doručit výhru na jím uvedenou poštovní adresu či předat ji jiným, předem sjednaným způsobem, nárok výherce na příslušnou výhru zaniká.

22)    Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem odeslání výhry výherci.

23)    Pořadatel si vyhrazuje právo po dohodě s objednatelem s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této soutěže. Pořadatel je zároveň po dohodě s objednatelem oprávněn akci kdykoli změnit, zrušit či upravit její pravidla. Vymáhání účasti v akci soudní cestou je vyloučeno. Při nesplnění podmínek této soutěže stanovených statutem ztrácí účastník nárok na výhru.

24)    Tento statut v platném znění je účastníkům k dispozici na www.radox.cz

JAK SE DNES CHCETE CÍTIT?